efs-kolor.jpg

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

styczeń 2014 - czerwiec 2015

Celem projektu jest wzrost przygotowania przedsiębiorstw z sektora MMŚP do prowadzenia „zielonej firmy” efektywnie i racjonalnie korzystającej z zasobów naturalnych poprzez objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym 75 przedsiębiorstw i 288 pracowników

Zapytania cenowe