efs-kolor.jpg

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

styczeń 2014 - czerwiec 2015

Celem projektu jest wzrost przygotowania przedsiębiorstw z sektora MMŚP do prowadzenia „zielonej firmy” efektywnie i racjonalnie korzystającej z zasobów naturalnych poprzez objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym 75 przedsiębiorstw i 288 pracowników

Zakres merytoryczny projektu:
1

Szansa na podniesienie konkurencyjności firmy na globalnym rynku

Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju

2

przygotowanie firmy do wdrażania technologii przyjaznych środowisku

Przeprowadzenie Audytu Ekologicznego/Energetycznego – podstawą systemowego zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie

3

ekoinnowacje - pierwszy krok

Propozycje wprowadzenia niskobudżetowych działań i procedur proekologicznych w firmie

4

ekoinnowacje - drugi krok

Perspektywy zastosowania technologii przyjaznych środowisku i OZE w gospodarowaniu energią, odpadami oraz wodą i ściekami

5

ekoinnowacje - trzeci krok

Możliwości pozyskania środków finansowych na wdrożenie technologii przyjaznych środowisku i OZE